thanhle

Họ lê

Nguồn góc họ Lê

Họ LÊ là một họ trong Bách Gia Tính ở Trung hoa, đồng thời họ Lê là “một họ lớn trong nước ta” theo Đại Nam Quốc Âm Tử Vi của Paulus Huình Tịnh Của. Họ này đã có hai lần trị vì: Lần đầu, nhà Tiền Lê (980-1009), lần sau, nhà Hậu Lê(1428-1565). Cũng giống như họ Nguyễn, họ… Read more →